อัตรากำลังพล

                สัญญาบัตร             อัตราอนุญาต        17    นาย         

                                อัตราจริง              7     นาย   ( ช่วยราชการ  2  นาย )

                ชั้นประทวน          อัตราอนุญาต       61    นาย          

                                อัตราจริง             31     นาย   ( ช่วยราชการ  2  นาย , มาช่วยราชการ  1  นาย )

เครื่องมือสื่อสาร

                1.  ชนิดติดตั้งประจำที่  จำนวน    7  เครื่อง

                                1.1  แอล  วี  บี  ขนาด  5  -  7  วัตต์       จำนวน     2   เครื่อง

                                1.2  วิทยุติดรถยนต์                                               จำนวน     5   เครื่อง

                2.  ชนิดมือถือ   จำนวน  22  เครื่อง

                                2.1  จี  พี    300  ขนาด  5  วัตต์              จำนวน    21  เครื่อง

                                2.2  เฮท  ที  600  ขนาด  5  วัตต์            จำนวน    1    เครื่อง

ยานพาหนะ

                1.  รถยนต์   จำนวน    3         คัน

                     1.1  รถยนต์กระบะอีซูซุ  4  ประตู  สีเลือดหมู  หมายเลขโล่   4952    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                     1.2   รถยนต์กระบะอีซูซุ  4  ประตู  สีเลือดหมู  หมายเลขโล่  4954    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                     1.3  รถยนต์กระบะอีซูซุ   (แค็ป)   สีเลือดหมู  หมายเลขโล่    1003    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                2.  รถจักรยานยนต์   จำนวน    11        คัน

                     2.1  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่  18233   ( ปี  พ.ศ.2544 )   สภาพเก่าพอใช้การได้

                     2.2  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   20633   ( ปี  พ.ศ.2544 )  สภาพเก่าพอใช้การได้

                     2.3  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   22088    ( ปี  พ.ศ.2550 ) สภาพใช้การได้ดี

                     2.4  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23749   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.5  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23750   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.6  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23751   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.7  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23752   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.8  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23753   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

อาวุธยุทโธปกรณ์

                1.  อาวุธปืนพกสั้น   ปพม.91                13  กระบอก

                2.  อาวุธปืนยาว  จำนวน   14  กระบอก

                     1.  ปซด.02                                           2            กระบอก

                     2.  ปลย.11                                         12           กระบอก

                     3.  ปกม.96                                           2            กระบอก

อาคารที่ทำการบ้านพัก

                อาคารที่ทำการ                                       1              แห่ง

                ที่ทำการสายตรวจตำบล                       2              แห่ง   แยกเป็น

                                -ตำบลตูมใหญ่                       1              แห่ง

                                -ตำบลหินเหล็กไฟ                                1              แห่ง

                บ้านพัก  สวญ                                      1              หลัง

                บ้านพัก รอง สวป                                               1              หลัง  (ชำรุด)

                บ้านพักชั้นประทวน                             1              เรือนแถว

ครุภัณฑ์สำนักงาน

                1.  ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก    จำนวน    11   ตู้

                2.  ตู้เก็บเอกสารขนาด  2  บาน จำนวน    8     ตู้

                3.  ระฆังทองเรือง                  จำนวน    1    ใบ

                4.  เครื่องพิมพ์ดีด                  จำนวน    4     เครื่อง

                5.  เครื่องคอมพิวเตอร์          จำนวน    1     เครื่อง

                6.  เครื่องปริ้นเตอร์                               จำนวน    1     เครื่อง

                7.  โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้      จำนวน    12   ชุด

                8.  กุญแจสวมข้อมือ              จำนวน    23    คู่

                9.  หีบใส่กุญแจมือ                                จำนวน    1     หีบ

                10. พระพุทธรูป                     จำนวน    1   องค์

                11. เครื่องถ่ายเอกสาร            จำนวน    1   เครื่อง

                12. โทรทัศน์สี                       จำนวน    1   เครื่อง

                13. เครื่องถ่ายวีดีโอ                               จำนวน    1   เครื่อง

อัตรากำลังพล

                สัญญาบัตร             อัตราอนุญาต        17    นาย         

                                อัตราจริง              7     นาย   ( ช่วยราชการ  2  นาย )

                ชั้นประทวน          อัตราอนุญาต       61    นาย          

                                อัตราจริง             31     นาย   ( ช่วยราชการ  2  นาย , มาช่วยราชการ  1  นาย )

เครื่องมือสื่อสาร

                1.  ชนิดติดตั้งประจำที่  จำนวน    7  เครื่อง

                                1.1  แอล  วี  บี  ขนาด  5  -  7  วัตต์       จำนวน     2   เครื่อง

                                1.2  วิทยุติดรถยนต์                                               จำนวน     5   เครื่อง

                2.  ชนิดมือถือ   จำนวน  22  เครื่อง

                                2.1  จี  พี    300  ขนาด  5  วัตต์              จำนวน    21  เครื่อง

                                2.2  เฮท  ที  600  ขนาด  5  วัตต์            จำนวน    1    เครื่อง

ยานพาหนะ

                1.  รถยนต์   จำนวน    3         คัน

                     1.1  รถยนต์กระบะอีซูซุ  4  ประตู  สีเลือดหมู  หมายเลขโล่   4952    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                     1.2   รถยนต์กระบะอีซูซุ  4  ประตู  สีเลือดหมู  หมายเลขโล่  4954    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                     1.3  รถยนต์กระบะอีซูซุ   (แค็ป)   สีเลือดหมู  หมายเลขโล่    1003    สภาพใหม่  (ใช้การได้ดี )

                2.  รถจักรยานยนต์   จำนวน    11        คัน

                     2.1  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่  18233   ( ปี  พ.ศ.2544 )   สภาพเก่าพอใช้การได้

                     2.2  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   20633   ( ปี  พ.ศ.2544 )  สภาพเก่าพอใช้การได้

                     2.3  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   22088    ( ปี  พ.ศ.2550 ) สภาพใช้การได้ดี

                     2.4  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23749   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.5  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23750   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.6  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23751   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.7  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23752   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

                     2.8  รถจักรยานยนต์                         หมายเลขโล่   23753   ( ปี  พ.ศ.2551 )  สภาพใช้การได้ดี

อาวุธยุทโธปกรณ์

                1.  อาวุธปืนพกสั้น   ปพม.91                13  กระบอก

                2.  อาวุธปืนยาว  จำนวน   14  กระบอก

                     1.  ปซด.02                                           2            กระบอก

                     2.  ปลย.11                                         12           กระบอก

                     3.  ปกม.96                                           2            กระบอก

อาคารที่ทำการบ้านพัก

                อาคารที่ทำการ                                       1              แห่ง

                ที่ทำการสายตรวจตำบล                       2              แห่ง   แยกเป็น

                                -ตำบลตูมใหญ่                       1              แห่ง

                                -ตำบลหินเหล็กไฟ                                1              แห่ง

                บ้านพัก  สวญ                                      1              หลัง

                บ้านพัก รอง สวป                                               1              หลัง  (ชำรุด)

                บ้านพักชั้นประทวน                             1              เรือนแถว

ครุภัณฑ์สำนักงาน

                1.  ตู้เก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก                    จำนวน    11   ตู้

                2.  ตู้เก็บเอกสารขนาด  2  บาน             จำนวน    8     ตู้

                3.  ระฆังทองเรือง                                  จำนวน    1    ใบ

                4.  เครื่องพิมพ์ดีด                                  จำนวน    4     เครื่อง

                5.  เครื่องคอมพิวเตอร์                          จำนวน    1     เครื่อง

                6.  เครื่องปริ้นเตอร์                                               จำนวน    1     เครื่อง

                7.  โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                      จำนวน    12   ชุด

                8.  กุญแจสวมข้อมือ                              จำนวน    23    คู่

                9.  หีบใส่กุญแจมือ                                                จำนวน    1     หีบ

                10. พระพุทธรูป                                     จำนวน    1   องค์

                11. เครื่องถ่ายเอกสาร                            จำนวน    1   เครื่อง

                12. โทรทัศน์สี                                       จำนวน    1   เครื่อง

                13. เครื่องถ่ายวีดีโอ                                               จำนวน    1   เครื่อง

 

**************