ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ

สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ  เดิมเมื่อปี  พ.ศ.2510  เป็นเพียงที่พักสายตรวจ   ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง โดยมีนายไพบูลย์  ประวงศ์อานุภาพ  กำนันตำบลหินเหล็กไฟ  (ตำแหน่งในขณะนั้น) อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง   มีเนื้อที่ทั้งหมด  จำนวน  11  ไร่    ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2512  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลตูมใหญ่  (ชื่อในขณะนั้น )  และเมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2542  ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา   เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตำรวจภูธรตำบลตูมใหญ่  เป็นชื่อสถานีตำรวจภูธรตำบลหินเหล็กไฟ   เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งสถานี      ซึ่งอยู่ในตำบลหินเหล็กไฟ   โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นตำรวจชั้นประทวนเป็นผู้ควบคุมดูแล  แต่อำนาจการสอบสวนยังขึ้นอยู่กับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง  โดยมีหัวหน้าสถานีตามลำดับ  ดังนี้

                1.  จ.ส.ต.สุนันท์           ศรีสุข                ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2512  -  พ.ศ.  2515

                2.  จ.ส.ต.อ่ำ                 วังภูงา                ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2515  -  พ.ศ.  2518

                3.  จ.ส.ต.เสียน         เข้ากล้า  ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2518  -  พ.ศ.  2520

                4.  จ.ส.ต.บุญเสริม   มันตาพันธ์            ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2520  -  พ.ศ.  2521

                5.  จ.ส.ต.จันดี            วรรณชาลี           ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2521  -  พ.ศ.  2525

                6.  ด.ต.บุญส่ง             ทองมนต์            ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2525  -  พ.ศ.  2527

                                7.  ด.ต.สาเนตร          กำขันตี               ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2527  -  พ.ศ.  2530

                                8.  ด.ต.อุดร            พงษ์ละออ              ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2530  -  พ.ศ.  2531

                                ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2531  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสถานีตำรวจจากชั้นประทวน  เป็นชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตร  โดยแยกอำนาจการสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรคูเมือง  มีอำนาจการสอบสวนด้วยตนเอง  โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจระดับสารวัตรตามลำดับ    ดังนี้

                                1.  พ.ต.ต.อุทัย                หิรัญเกิด         ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2531  -  พ.ศ.  2533

                                2. พ.ต.ต.ชุมพร              พูนเจริญ         ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2533  -  พ.ศ.  2535

                                3. พ.ต.ท.สันติ            พลยิ่ง  ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2535  -  พ.ศ.  2535

                                4. พ.ต.ท.สิงห์                 สวัสดี              ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2535  -  พ.ศ.  2536

                                5. พ.ต.ท.สุเมธ                แก้วเพ็ชร        ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2536  -  พ.ศ.  2538

                6. พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์   ศรีนิล   ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2538  -  พ.ศ.2539

                                7. พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์    พูนสวัสดิ์            ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2539  -  พ.ศ.  2542

                                8. พ.ต.ท.พงษ์พันธุ์    พลวงษ์ศรี           ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2542  -  พ.ศ.  2545

                                ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2545  ได้มีประกาศ  ตร.ให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสถานีตำรวจ  เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองผู้กำกับการ  โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจระดับรองผู้กำกับการตามลำดับ   ดังนี้

                                1. พ.ต.ท.เศรษฐศรัย  สุชิรณวงษ์           ดำรงตำแหน่งระหว่าง    พ.ศ.  2545  -  พ.ศ. 2547                                                2. พ.ต.ท.สมบูรณ์  ทองอุไร ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือน  มิถุนายน  2547 - มิถุนายน 2547

                                3. พ.ต.ท.เสถียร นุ้ยจุ้ย  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  2547  -  กันยายน 2549

                                4.  พ.ต.ท.เชิดชัย   เปรมปรีดิ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน กันยายน  2549 - ตุลาคม 2550

                   ต่อมาเมื่อวันที่  28  สิงหาคม   2550  มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกรายชื่อหัวหน้าสถานีตำรวจใหม่  เป็นตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้กำกับการ  โดยเรียกว่า  สารวัตรใหญ่  มีผู้ตำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ตามลำดับ  ดังนี้                            1.  พ.ต.ท.เชิดชัย   เปรมปรีดิ์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2550 - 20  พฤศจิกายน  2551

                                2  พ.ต.ท.สุริยันต์  โพนสิงห์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  21  พฤศจิกายน  2551  -   ปัจจุบัน

***********
ต่อ หน้าที่ 2