แผนงาน / โครงการ  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  2552

1.  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ภ.3  และของ  ภ.จว.บุรีรัมย์

                1.1  ด้านการบริหาร

                                1.1.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการตำรวจ

                                1.1.2  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                                1.1.3  โครงการอาหารกลางวัน

                                1.1.4  โครงการกิจกรรม  5 

                                1.1.5  โครงการบริจาคโลหิต

                                1.1.6  โครงการประกวดการฝึก

                                1.1.7  โครงการบริหารและจัดองค์กร

                                1.1.8  โครงการ  กต.ตร.  สถานีตำรวจพบประชาชน

                                1.1.9  โครงการประกวดยิงปืน

                                1.1.10 โครงการร้านค้าสวัสดิการ

                                1.1.11 โครงการร้านคุ้ม

                                1.1.12 โครงการพัฒนาจริยธรรมตำรวจ

                                1.1.13 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

                                1.1.14  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจด้านข้อมูลข่าวสาร

                                1.1.15  โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                1.1.16 โครงการโรงพักเคลื่อนที่

                                1.1.17 โครงการลานกีฬาด้านยาเสพติด

                                1.1.18  โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

                                1.1.19  โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำรวจ

                                1.1.20  โครงการกีฬาสัมพันธ์

                                1.1.21  โครงการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวประสบเคราะห์กรรม

                                1.1.22  โครงการข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน

                                1.1.23  โครงการครอบครัวตัวอย่าง

                                1.1.24  โครงการพัฒนางานสอบสวนดีเด่น

                                1.1.25  โครงการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารและผลงานตำรวจ

                                1.1.26  โครงการกองทุนสวัสดิการ

                1.2  ด้านการสืบสวนสอบสวน

                                1.2.1  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสืบสวน

                                1.2.2  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน   และทีมงาน

                                1.2.3  โครงการเก็บรักษาและควบคุมสำนวนการสอบสวน  และสำเนาการสอบสวน

                                1.2.4  โครงการป้องกันและปราบปรามผู้อิทธิพล  มือปืนรับจ้าง  และเครือข่าย

                                1.2.5  โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                                1.2.6  โครงการจับกุมคดีค้างเก่า

                                1.2.7  แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  และสตรี

                                1.2.8  แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

                                1.2.9  แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                                1.2.10  แผนป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าว

                                1.2.11  แผนป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

                                1.2.12  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

                                1.2.13  แผนป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล  และมือปืนรับจ้าง

                1.3  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

                                1.3.1  โครงการพัฒนางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

                                1.3.2  โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                1.3.3  โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

                                1.3.4  โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

                                1.3.5  โครงการยุวชนตำรวจ

                                1.3.6  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ( โรงเรียนสีขาว )

                                1.3.7  โครงการโรงงานสีขาว

                                1.3.8  โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

                                1.3.9  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสร้างชุมชนเข้มแข็ง

                                1.3.10  โครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ขับขี่ยานพาหนะ

                                1.3.11  โครงการครู  5  นาที

                                1.3.12  โครงการตำรวจเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน

                                1.3.13  โครงการพัฒนางานป้องกันปราบปราม

                                1.3.14  โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

                                1.3.15  โครงการสายตรวจรวดเร็ว

                                1.3.16  โครงการสายตรวจสัมพันธ์

                                1.3.17  โครงการฝึกยุทธวิธีและการควบคุมฝูงชน

                                1.3.18  โครงการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด

                                1.3.19  โครงการฝึกอบรมทบทวนตำรวจหมู่บ้าน

                                1.3.20  โครงการเสียงตามสายเตือนภัยประชา

                1.4  ด้านการควบคุมและจัดการจราจร

                                1.4.1  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการจราจร

                                1.4.2  โครงการอาสาจราจร

                                1.4.3  โครงการถนนตัวอย่าง

                                1.4.4  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานจราจร

                                1.4.5  โครงการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  ปลูกฝังวินัยจราจร

                                1.4.6  โครงการประชาชนร่วมใจ  แก้ไขปัญหาจราจร

                                1.4.7  โครงการตำรวจหินเหล็กไฟพบประชาชนทางสถานีวิทยุ

2.  การดำเนินงานตามนโยบาย  ตร.พ.ศ.2551-2552  ตามนโยบาย  6  หลัก  9  เร่ง

                การดำเนินการตามนโยบาย  6  หลัก

                1.  การรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ

                     -  ร่วมถวายความปลอดภัย  ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

                2.  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

                     -  ดำเนินการตามแผน  ภ.จว.บุรีรัมย์  และตำรวจภูธร  ภ.3

                3.  การอำนวยความยุติธรรม

                     -  ดำเนินการตามโครงการและนโยบาย  ของ  ตร.  โดยเคร่งครัด  ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

                4.  การบริการประชาชน

                     -  ดำเนินการตามแผนและนโยบาย  ของ  ตร.  โดยเคร่งครัด  ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

                5.  การรักษาความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ

                     -  ปฏิบัติตามนโยบายหน่วยเหนือโดยเคร่งครัด

                6.  การบริหารจัดการที่ดี

                     -  ดำเนินการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา  ตามคำสั่ง  ตร.ที่  1212/2537  ลง  1  ต.ค. 2537  โดยเคร่งครัด  ดูแลด้านสวัสดิการ  และสุขภาพ  โดยใช้หลักการบริหารทั่วไป

                ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน  9  เร่ง

                1.  การพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีผลงานระดับ ภ.จว. / ภ.3 และ ตร.  

                2.  การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

                3.  การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า/แหล่งน้ำ/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม  และการบุกรุกที่ดินของรัฐ

                4.  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

                5.  การป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง

                6.  การปราบปรามยาเสพติด  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                7.  การรักษาความมั่นคง  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                8.  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ที่กระทำต่อสาธารณะสมบัติ (เสาไฟฟ้า,สายโทรศัพท์)

                9.  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

 

**********************************